Политика за защита на лични данни

1. „Хеликон“АД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта Helikon.bg от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на Helikon.bg и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на Helikon.bg, „Хеликон“АД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Хеликон“АД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. „Хеликон“АД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от „Хеликон” АД за анализ и подобрение ефективността и работата на Helikon.bg; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. Хеликон АД съхранява личните данни за период от 5 години.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта Helikon.bg.

6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Helikon.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от „Хеликон“АД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в Helikon.bg (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от „Хеликон“АД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. „Хеликон“АД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

– други, посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в Helikon.bg Потребителят разрешава в потребителските му профили в Helikon.bg, Facebook, Google+ или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Хеликон“АД.

9. При създаване на он-лайн поръчка „Хеликон” АД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от „Хеликон“АД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта Helikon.bg.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от „Хеликон” АД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от „Хеликон” АД, като изпрати имейл, свързан с конкретната ситуация, на service@helikon.bg.